Saturday, April 10, 2021

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt



Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh. Smoking on something, talk about something
Say ba-da, ba, twee, twee-twee
Say smoking on something, talk about something
You, you, ooh-ooh, ooh-ooh









I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」



Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh. Smoking on something, talk about something
Say ba-da, ba, twee, twee-twee
Say smoking on something, talk about something
You, you, ooh-ooh, ooh-ooh

[Verse 1: Kevin Abstract]
Baby (Ooh wee)
You lift me out the struggles that I fell into
With all the crazy things that you put me through (Put me through, ooh, ooh)
I just need to wait and keep pushin' (Pushin')
I gotta keep pushin'

[Chorus: bearface, Joba, Kevin Abstract & Matt Champion]




And I'll take you on, if you give me time
And then all at once, I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
And I'll take you on, if you give me time (Hey, yeah, yeah, yeah)
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)

[Verse 2: Matt Champion]
A drug dealer
Somebody that gon' heal her
Make her change her ways, like nobody would believe
She want a drug dealer




Somebody that gon' heal her
Make her change her ways, like nobody would believe
I need you by my side every day, every night
If your love is true then just prove that it's right, yeah (Woah, oh)
No matter what you do, I need you in my life
Baby, let's do it right
Baby, let's do it right (Oh, oh)
[Chorus: bearface, Joba, Kevin Abstract & Matt Champion]
And I'll take you on, if you give me time
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
And I'll take you on, if you give me time (Hey, yeah, yeah, yeah)
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)




Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)

[Refrain: Joba]
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you

[Verse 3: bearface]
You say that you love it when I try to make you stay
All the love was sendin' for you, I need that again
And maybe I'm foldin' under pressure, baby, it's only your shoulder, I won't go anywhere, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh
Who's gonna find out? (Ooh, just a little of you, ooh just a little of your oh-oh)
If we run away, yeah, ooh, ooh, ooh





[Chorus: bearface, Joba, Kevin Abstract & Matt Champion]
And I'll take you on, if you give me time
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
And I'll take you on (Hey, yeah, yeah, yeah)
And then all at once (Hey, yeah, yeah, yeah)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
[Refrain: Joba]
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you




Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you

[Outro: Kevin Abstract, Charlie Wilson]
Baby, you lift me out the struggles that I fell into
With all the crazy things that you put me through
I just need to wait and keep pushin', yeah
I gotta keep pushin'
And I'll take you on
And then all at once
Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye
And I'll take you on, if you give me the time
Then all at once, don't wanna say goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye





Translations - Links




I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Deutsche Übersetzung

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - 翻訳 日本語で

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Tradução em Português

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - แปลภาษาไทย

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Terjemahan bahasa indonesia

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traduction Française

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traducción al Español

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Türkçe Çeviri

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traducerea Românească

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Magyar fordítás

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - ترجمه ی فارسی

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Български превод

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Dịch sang tiếng Việt

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - 中文翻译

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Nederlandse Vertaling

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Terjemahan Bahasa Melayu

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Hrvatski prijevod

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Русский перевод

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traduzione Italiana

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Polskie Tłumaczenie

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Český překlad

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - 中文翻译

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh. Hút thuốc trên một cái gì đó, hãy nói về một cái gì đó
Say ba-da, ba, twee, twee-twee
Say hút thuốc trên một cái gì đó, hãy nói về một cái gì đó
Bạn, bạn, ooh-ooh, ooh-ooh

[Verse 1: Kevin Tóm tắt]
Bé (Ooh wee)
Bạn nhấc tôi ra khỏi cuộc đấu tranh mà tôi rơi vào
Với tất cả những điều điên rồ mà bạn đặt cho tôi qua (Đặt tôi qua, ooh, ooh)
Tôi chỉ cần chờ đợi và giữ Pushin' (Pushin')
I gotta giữ Pushin'

[Chorus: bearface, Joba, Kevin Tóm tắt & Matt Champion]




Và tôi sẽ đưa bạn vào, nếu bạn cho tôi thời gian
Và sau đó tất cả cùng một lúc, Tôi là một tiếng nói, "Tạm biệt" (Tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Và tôi sẽ đưa bạn vào, nếu bạn cho tôi thời gian (Hey, yeah, yeah, yeah)
Và sau đó tất cả cùng một lúc Tôi là một tiếng nói, "Tạm biệt" (Tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)

[Verse 2: Matt Champion]
Một kẻ buôn ma túy
Ai đó mà gon' chữa lành bà
Làm cho cô ấy thay đổi cách của cô, giống như không ai sẽ tin
Cô muốn có một kẻ buôn ma túy




Ai đó mà gon' chữa lành bà
Làm cho cô ấy thay đổi cách của cô, giống như không ai sẽ tin
Em cần anh ở bên cạnh tôi mỗi ngày, mỗi đêm
Nếu tình yêu của bạn là đúng thì chỉ chứng minh rằng nó đúng, yeah (Woah, oh)
Không có vấn đề gì bạn làm, tôi cần anh trong cuộc sống của tôi
Baby, chúng ta hãy làm điều đó đúng
Baby, chúng ta hãy làm điều đó đúng (Oh, oh)
[Chorus: bearface, Joba, Kevin Tóm tắt & Matt Champion]
Và tôi sẽ đưa bạn vào, nếu bạn cho tôi thời gian
Và sau đó tất cả cùng một lúc Tôi là một tiếng nói, "Tạm biệt" (Tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Và tôi sẽ đưa bạn vào, nếu bạn cho tôi thời gian (Hey, yeah, yeah, yeah)
Và sau đó tất cả cùng một lúc Tôi là một tiếng nói, "Tạm biệt" (Tạm biệt)




Tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)

[Hạn chế: Joba]
Mở lối vào trái tim bạn và tôi sẽ nhượng bộ đối với bạn
Cho đến khi bạn nhận ra rằng tôi là vào bạn, vào bạn

[Verse 3: bearface]
Bạn nói rằng bạn thích nó khi tôi cố gắng để làm cho bạn ở lại
Tất cả tình yêu là sendin' cho bạn, tôi cần điều đó một lần nữa
Và có lẽ tôi đang foldin' dưới áp lực, em bé, nó chỉ vai của bạn, tôi sẽ không đi đâu cả, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh
Ai sẽ tìm hiểu? (Ooh, chỉ là một chút của bạn, ooh chỉ là một chút của bạn oh-oh)
Nếu chúng ta chạy trốn, yeah, ooh, ooh, ooh





[Chorus: bearface, Joba, Kevin Tóm tắt & Matt Champion]
Và tôi sẽ đưa bạn vào, nếu bạn cho tôi thời gian
Và sau đó tất cả cùng một lúc Tôi là một tiếng nói, "Tạm biệt" (Tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Và tôi sẽ đưa bạn vào (Hey, yeah, yeah, yeah)
Và sau đó tất cả cùng một lúc (Hey, yeah, yeah, yeah)
Tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt (tạm biệt)
[Hạn chế: Joba]
Mở lối vào trái tim bạn và tôi sẽ nhượng bộ đối với bạn
Cho đến khi bạn nhận ra rằng tôi là vào bạn, vào bạn
Mở lối vào trái tim bạn và tôi sẽ nhượng bộ đối với bạn
Cho đến khi bạn nhận ra rằng tôi là vào bạn, vào bạn




Mở lối vào trái tim bạn và tôi sẽ nhượng bộ đối với bạn
Cho đến khi bạn nhận ra rằng tôi là vào bạn, vào bạn

[Phần kết: Kevin Tóm tắt, Charlie Wilson]
Baby, bạn nhấc tôi ra khỏi cuộc đấu tranh mà tôi rơi vào
Với tất cả những điều điên rồ mà bạn đặt cho tôi qua
Tôi chỉ cần chờ đợi và giữ Pushin', yeah
I gotta giữ Pushin'
Và tôi sẽ đưa bạn vào
Và sau đó tất cả cùng một lúc
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Và tôi sẽ đưa bạn vào, nếu bạn cho tôi thời gian
Sau đó tất cả cùng một lúc, không muốn nói lời tạm biệt
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt















Lyrics by Sanderlei



Amor En Coma - Manuel Turizo 「Lyrics」 - English Translation

Touch You - Yarichin - English Translation (Lyrics)

Leere Hände - SANTOS 「Songtext」

เนื้อเพลง: Film out - BTS - แปลภาษาไทย

Kiss Me More - Doja Cat 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Leave The Door Open - Bruno Mars - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

LETRA: Tranquilita - Zé Felipe e Virginia

We DO - SuperM 「歌词」 - 中文翻译

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - Български превод (Текст)

Film out - BTS - Terjemahan (Lirik Lagu)

Mr. Perfectly Fine - Taylor Swift 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Amor En Coma - Manuel Turizo 「LETRA」 - Tradução em Português

We Were Happy (Taylor’s Version) Taylor Swift 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - (From The Vault)

BTS - Film out 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Sözleri: Peaches - Justin Bieber - Türkçe Çeviri

telepatía - Kali Uchis متن ترانه - ترجمه ی فارسی

When This Rain Stops - WENDY 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

WAP - Cardi B - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Twerkulator (TikTok) City Girls (Lyrics)

EL POETA - Humbe 「LETRA」

Kiss Me More - Doja Cat 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

LETRA: REGGAE CYPHER​ VOL.2

Kiss Me More - Doja Cat - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Kiss Me More - Doja Cat - 中文翻译 (歌词)

Текст: Peaches - Justin Bieber - Превод на српском

Peaches - Justin Bieber 「Szöveg」 - Magyar fordítás by Sanderlei

เนื้อเพลง: Touch You - Yarichin - แปลภาษาไทย

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「Текст」 - Превод на српском

Mr. Perfectly Fine - Taylor Swift متن ترانه - ترجمه ی فارسی

ASAP - STAYC 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Sözleri: Peaches - Justin Bieber - Türkçe Çeviri

Shy Away - Twenty One Pilots 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Peaches - Justin Bieber - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Renai Circulation - Tsuyu 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย by Sanderlei

Shy Away - Twenty One Pilots 「Текст」 - Русский перевод

To Bezar Boro Mano - Amir Tataloo 「Lyrics」 - English Translation

ASAP - STAYC 「LETRA」 - Tradução em Português

XNXX (LYRIC) Joji 「歌词」 - 中文翻译

GONE - ROSÉ BLACKPINK - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

On The Ground - ROSÉ - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Ersgutersaad - Baba Saad 「Songtext」

Kiss Me More - Doja Cat 「LETRA」 - Tradução em Português

On The Ground - ROSÉ - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

When This Rain Stops - WENDY 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Twerkulator (TikTok) City Girls 「Lyrics」

Never Not Try - Jan Marten Block 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Touch You - Yarichin - English Translation (Lyrics)

МИРО - Дъждът 「Текст」

Perros Blancos Freestyle - Cakal & Reckol 「Şarkı Sözleri」

Body - Megan Thee Stallion متن ترانه - ترجمه ی فارسی




#sanderlei



Sanderlei Silveira




Letras by Sanderlei



Amor En Coma - Manuel Turizo 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Don’t You - Taylor Swift - 翻訳 日本語で (歌詞)

LETRA: LazyBaby - Dove Cameron - Traducción

เนื้อเพลง: MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - แปลภาษาไทย

GJS - Gims, JUL & SCH 「Paroles」

You are my everything - Billkin (เนื้อเพลง)

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - Traduction Française (Paroles)

Like Water - WENDY 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Heartbreak Anniversary - Giveon - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

The Take - Tory Lanez 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Sözleri: The Cuppycake Song - Türkçe Çeviri

Peaches - Justin Bieber 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei

XNXX (LYRIC) Joji 「歌词」 - 中文翻译

ANTONIA x ToTo H - Typhoon 「Текст」 - Български превод by Sanderlei

Shy Away - Twenty One Pilots 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

LETRA: L-Gante RKT - Papu DJ

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「歌词」 - 中文翻译

Mr. Perfectly Fine - Taylor Swift - Traducción al Español (LETRA)

The Cuppycake Song - Türkçe Çeviri (Şarkı Sözleri)

I Am - Yung Baby Tate - Terjemahan (Lirik Lagu)

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Where Do I Fit In - Justin Bieber 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Megan Thee Stallion - Body 「متن ترانه」 ترجمه ی فارسی

Текст: Голодный пёс - SEEMEE

Leave The Door Open - Bruno Mars 「歌词」 - 中文翻译 by Sanderlei

Leave The Door Open - Bruno Mars - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - Terjemahan (Lirik Lagu)

Big Gangsta - Kevin Gates 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย by Sanderlei

Peaches - Justin Bieber كلمات الاغنية ترجمة عربية - السعودية by Sanderlei

Horizon - WayV - Terjemahan bahasa indonesia (Lirik Lagu)

Peaches - Justin Bieber - 中文翻译 (歌词)

Touch You - Yarichin - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Teach Me How To Love - Shawn Mendes - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Touch You - Yarichin - English Translation (Lyrics)

I'm Not Cool - HyunA متن ترانه - ترجمه ی فارسی

HERO ĐẠI CHIẾN FREE FIRE - Hero Team (Lời bài hát)

Savage - Megan Thee Stallion متن ترانه ترجمه ی فارسی

My Everything - NCT U - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Sip It - Iggy Azalea 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Crush - Tessa Violet 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Kiss Me More - Doja Cat 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Heart & Mind - Kodak Black 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย by Sanderlei

LETRA: Namoral Cansei - Tavin

Peaches - Justin Bieber 「Текст」 - Български превод by Sanderlei

Dreams (Interlude) Paloma Mami 「LETRA」 - Traducción al Español

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「Szöveg」 - Magyar fordítás by Sanderlei

LETRA: Vida Louca - MC Poze do Rodo

Kiss Me More - Doja Cat متن ترانه - ترجمه ی فارسی

That’s When - Taylor Swift - Türkçe Çeviri (Sözleri)




Blogs



Lyrics: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - English Translation

Songtext: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Deutsche Übersetzung

歌詞: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - 翻訳 日本語で

Lirik Lagu: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Terjemahan bahasa indonesia

เนื้อเพลง: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - แปลภาษาไทย

LETRA: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Tradução em Português

LETRA: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traducción al Español

Şarkı Sözleri: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Türkçe Çeviri

Paroles: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traduction Française

歌曲歌词: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - 中文翻译

Lời bài hát: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Dịch sang tiếng Việt

Testo: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traduzione Italiana

Versuri: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Traducerea Românească

متن ترانه: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - ترجمه ی فارسی

Tekst: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Bosanski prevod

Текст: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Русский перевод

Tekst: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Polskie Tłumaczenie

Szöveg: I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON - Magyar fordítás




No comments:

Post a Comment